یکشنبه     18/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 491

فسخ قراردادمشارکت1به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ اصلاحیه موافقت نامه، شرایط عمومي و شرایط خصوصي پیمان ها و مقررات آن ها توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردید

با عنایت به اصلاحیه بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمانها  از تاریخ ابلاغ اصلاحیه مذکوربرای فسخ پیمان در مورد طرح ها و پروژه های استانی، که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تامین و توسط دستگاه های اجرائی استانی اجرا می شوند و همچنین طرح ها و پروژه های ملی استانی شده،کارفرما موظف است، حداکثرظرف مدت دو هفته از اتمام مهلت تعیین شده (ده روز ) برای پیمانکار پس از ابلاغ اخطار، مستندات لازم را به دبیرخانه شورای فنی استان )سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ( جهت طرح و استماع دفاعیات طرفین  و  و اعلام نظر شورای فنی استان ارسال نمایند.

لذا انجام فسخ پیمان از تاریخ مذکور بدون  تایید شورای فنی استان فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

جهت دریافت  ابلاغ اصلاحیه موافقت نامه، شرایط عمومي و شرایط خصوصي پیمان ها و مقررات آن ها میتوانید به صفحه الکترونیکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان https://www.mpo-skh.ir  زبانه (tab) بخشنامه ها

و یا مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمانhttps://technical.mpo-skhi.ir  مراجعه فرمایید.