پنج شنبه     29/شهریور/1397 
دسته: بدون مجموعه
بازدید: 326

دستورالعمل به روز رسانی وب سایت

بخش محتوای اطلاع رسانی
کلیه محتوای اطلاع رسانی توسط روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی تهیه و به گروه فناوری اطلاعات جهت بار گذاری ارسال می گردد.
• فرمت تصاویر:jpg resolution 200 whith:500
• فرمت متن:word font:Tahoma
• فرمت پیوست:rar - zip - jpg- docx - doc – pdf
بخش محتوای دانلود
محتوای قابل دانلود از کلیه واحد ها جهت بارگذاری به گروه فناوری اطلاعات ارسال می شود.
• فرمت فایلهای ارسالی:rar - zip - jpg- docx - doc – pdf
بخش های مربوط به محتوای تعاملی
محتواهای تعاملی می بایستی توسط واحد مربوطه در قالب فایل word تهیه گردد و ضمن درج زمان انتشار ، زمان توقف انتشار و زمان تخلیه اطلاعات، جهت بارگذاری به واحد فناوری اطلاعات ارسال می شود.
بخش های مربوط به محتوای خدمات الکترونیکی
این محتوا به دلیل ماهیت پورتالی آن از مرکز دستگاه(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بارگذاری و لینک آن با دستوروالعمل سازمان پهت بارگذاری به واحد فناوری اطلاعات ارسال می گردد.

اطلاع رسانی مربوط به تاریخ به روز رسانی در سمت چپ پورتال منتشر می شود.