پنج شنبه     29/شهریور/1397 
دسته: بدون مجموعه
بازدید: 5017

محمد هادی آرین

Image

کارشناس بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

1383 تا 1384

1384 تا 1386

سرپرست گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سرپرست گروه تلفیق برنامه و بودجه دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان جنوبی

1386 تا 1388

1388 تا 1390

رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان جنوبی

معاون بودجه دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان جنوبی

1390 تا 1393

1393 تا 1394

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان جنوبی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

1394

1394 تا 1395

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی

1395 تا 1396

1396 تا کنون

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دکترا

1395 تا کنون