گزیده خبری محمدهادی آرین رئیس سازمان با صدا و سیمای استان خراسان جنوبی در بهمن ماه 1396